Skip to main content

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Färdig Hemsida

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Färdig Hemsida (nedan kallat “vi”, “oss” eller “vår”) och kunden (nedan kallad “kunden” eller “du”) som avser tjänster såsom utveckling av hemsidor och webbshop, SEO-tjänster, marknadsföring samt design av logotyper.

2. Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Utveckling av hemsidor och webbshop
  • SEO (Sökmotoroptimering)
  • Marknadsföringstjänster
  • Design av logotyper

3. Offert och avtal

Alla priser och erbjudanden är bindande endast när de har bekräftats skriftligen av oss. Vid bekräftelse av ett erbjudande eller en offert, ingås ett avtal mellan oss och kunden. Eventuella ändringar eller tillägg till avtalet ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter.

4. Priser och betalningsvillkor

Priser för våra tjänster anges i den aktuella offerten eller prisläget och kan variera beroende på omfattning och komplexitet i det specifika projektet. Betalningsvillkor kommer att specificeras i varje enskild offert. Vid försenad betalning kan dröjsmålsränta debiteras.

5. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter relaterade till det arbete vi utför förblir vårt ägande tills full betalning har mottagits. Kunden beviljas en icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda de färdiga produkterna för de ändamål som anges i avtalet.

6. Ändringar och tillägg

Eventuella ändringar eller tillägg till det avtalade arbetet ska göras skriftligen och undertecknas av båda parterna.

7. Avbokning och återbetalning

Avbokningar måste meddelas skriftligen. Enligt lag har privata personer rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från bekräftelse av beställningen utan att ange någon anledning (ångerrätt). För att erhålla full återbetalning måste avbokningar göras inom 14 dagar från bekräftelse av beställningen. Återbetalningar efter denna tid är endast möjliga i särskilda fall och kan föranleda en administrativ avgift. Enligt lag har vi som leverantör rätt till ersättning för tjänster som levererats om arbetet har påbörjats under ångerfristen. Återbetalningar för betalning av domän och webbhotell är inte möjliga. Återbetalningar för påbörjat arbete, inklusive utveckling av hemsidor, är inte möjliga. Ångerfristen gäller inte för företagskunder.

8. Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av tredje parts handlingar eller händelser som ligger utanför vår kontroll. Vårt ansvar är begränsat till det totala belopp som betalats av kunden för den specifika tjänsten.

9. Konfidentialitet

Vi förbinder oss att inte avslöja någon information som vi erhåller från kunden, såvida inte skriftligt godkännande har erhållits från kunden.

10. Tvistlösning

Tvister som uppstår i samband med dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till en lösning ska tvisten slutgiltigt lösas genom svensk lag och Stockholms tingsrätt som exklusiv jurisdiktion.

11. Ändringar av allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Vi meddelar kunden om ändringar genom att publicera de reviderade villkoren på vår webbplats.

12. Kontakta oss

Vid frågor eller funderingar gällande dessa allmänna villkor är du välkommen att kontakta oss:

Telefon: 08-556 200 06

E-post: hello@fardighemsida.se

Senast uppdaterad: 2024-04-21